“อธิบดีสถ.”สั่งตรวจสอบเครื่องเล่นทุกชนิดป้องอุบัติเหตุ

“อธิบดีสถ.”กำชับท้องถิ่นไม่สองมาตรฐาน! เปิดโอกาสเด็กทุกคน ย้ำค่าใช้จ่ายต้องเป็นตามระเบียบมท. สั่งตรวจสอบเครื่องเล่นทุกชนิดป้องอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการจัดงานวันเด็กในส่วนท้องถิ่นว่า เพื่อให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่เกี่ยวข้อง

ทางกรมได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวทางในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติว่าให้จัดงานให้ตรงตามมติครม. คือวันเสาร์ที่สองของเดือนม.ค. สามารถจัดงานให้แก่เด็กทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่แค่เด็กที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ส่วนในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และขอให้จัดกำลังอาสาสมัคร เช่น อปพร. ข้าราชการพนักงานออกอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและเยาวชนที่ไปร่วมงานวันเด็กได้รับความสะดวกและปลอดภัยด้วย ที่สำคัญ คือการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นทุกชนิดในงานวันเด็กอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เด็กทุกคนปลอดภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews